Menu >> Strona Startowa
Witam... Gry |

Licznik

Zegar

Webmaster-info

Webmaster

Znaki Specjalne

Znaki specjalne

W dokumentach WWW powinniśmy stosować standard kodowania ISO-8859-2, gdyż taka jest przyjęta w naszym kraju norma. Stosując standard ISO-8859-2 możemy też jednak wykorzystać "opisowy" sposób wprowadzania znaków z innych języków, a przede wszystkim różnych znaków specjalnych. W poniższej tabeli (będącej fragmentem obszerniejszego dokumentu w "HTML Reference Library") prezentujemy zestawienie przydatnych znaków. Zostały tutaj niemal w całości pominięte znaki, które można wprowadzić z klawiatury.

  • Pierwsza kolumna tabeli podaje numery znaków (uwaga: gdy opis trzyznakowy generuje błąd, można się posłużyć alternatywnie wersją czteroznakową, np. £ zamiast £)
  • W drugiej kolumnie znalazły się nazwy opisowe (encje). Jeśli wpiszemy w edytorze HTML nazwę opisową, otrzymamy wynik prezentowany w czwartej kolumnie. Niektórych z nich warto się nawet nauczyć na pamięć, co nie będzie trudne ze względu na ich "mnemoniczny" charakter. Nie jest chyba trudno zapamiętać, że gdy napiszemy £, dostaniemy w efekcie znak brytyjskiego funta - £. Podobnie jest w przypadku znaku euro (€ = ), copyright (© = ©), zarejestrowanego znaku towarowego (® = ®) czy ułamka 1/4 (¼ = ¼).
  • Trzecia kolumna zawiera słowny opis znaku - pozostawiłem tutaj opisy angielskie, aby kojarzyły się z "opisową" metodą wprowadzania znaków.
  • Czwarta kolumna pokazuje wizualny odpowiednik kodu zapisanego w postaci encji w drugiej kolumnie.

Uwaga: wszystkie znaki w tabelach są przedstawione w przeglądarce użytkownika za pomocą czcionek wpisanych w arkusz stylów - kolejno Calibri, Tahoma, Verdana itd., zależnie od tego, jakimi czcionkami dysponuje w swoim systemie. Gdyby zastosować czcionkę unikodową, np. Lucida Sans Unicode czy Arial Unicode, kwadraciki widoczne w Internet Explorerze w przypadku niektórych znaków zostałyby zastąpione przez właściwe znaki.

Numer Nazwa (encja) Opis Reprezentacja w przeglądarce
" " Quot (cudzysłów prosty) "
& & Ampersand (znak and) &
&#60; &lt; Less than (znak mniejszości) <
&#62; &gt; Greater than (znak większości) >
&#160; &nbsp; Non-breaking space (twarda spacja)  
&#161; &iexcl; Inverted exclamation (odwrócony wykrzyknik) ¡
&#162; &cent; Cent sign (cent) ¢
&#163; &pound; Pound sterling sign (funt szterling) £
&#164; &curren; General currency sign (ogólny symbol waluty) ¤
&#165; &yen; Yen sign (jen) ¥
&#166; &brvbar; Broken vertical bar (przerwana linia pionowa) ¦
&#167; &sect; Section sign (znak sekcji lub paragrafu) §
&#168; &uml; Umlaut /dieresis (umlaut lub diereza) ¨
&#169; &copy; Copyright (znak praw autorskich) ©
&#170; &ordf; Feminine ordinal (liczebnik porządkowy żeński) ª
&#171; &laquo; Left angle quote, guillemot left (lewy cudzysłów ostrokątny) «
&#172; &not; Not sign (znak negacji) ¬
&#173; &shy; Soft hyphen (łącznik opcjonalny) ­
&#174; &reg; Registered trademark (zastrzeżony znak towarowy) ®
&#175; &macr; Macron accent (kreska górna) ¯
&#176; &deg; Degree sign (znak stopnia) °
&#177; &plusmn; Plus or minus (plus-minus) ±
&#178; &sup2; Superscript two (2 w indeksie górnym) ²
&#179; &sup3; Superscript three (3 w indeksie górnym) ³
&#180; &acute; Acute accent (akcent silny) ´
&#181; &micro; Micro sign (grecka litera mi) µ
&#182; &para; Paragraph sign (znak akapitu)
&#183; &middot; Middle dot (punkt środkowy) ·
&#184; &cedil; Cedilla (cedilla) ¸
&#185; &sup1; Superscript one (1 w indeksie górnym) ¹
&#186; &ordm; Masculine ordinal (liczebnik porządkowy męski) º
&#187; &raquo; Right angle quote, guillemot right (prawy cudzysłów ostrokątny) »
&#188; &frac14; Fraction - one quarter (ułamek jedna czwarta) ¼
&#189; &frac12; Fraction - one half (ułamek jedna druga) ½
&#190; &frac34; Fraction - three quarters (ułamek trzy czwarte) ¾
&#191; &iquest; Inverted question mark (odwrócony znak zapytania) ¿
&#192; &Agrave; Capital A, grave accent (duże A z akcentem słabym) À
&#193; &Aacute; Capital A, acute accent (duże A z akcentem silnym) Á
&#194; &Acirc; Capital A, circumflex accent (duże A z daszkiem) Â
&#195; &Atilde; Capital A, tilde (duże A z tyldą) Ã
&#196; &Auml; Capital A, umlaut (duże A z dierezą) Ä
&#197; &Aring; Capital A, ring (duże A z kółkiem) Å
&#198; &AElig; Capital AE dipthong - ligature (Ligatura AE) Æ
&#199; &Ccedil; Capital C, cedilla (duże C cedilla) Ç
&#200; &Egrave; Capital E, grave accent (duże E z akcentem słabym) È
&#201; &Eacute; Capital E, acute accent (duże E z akcentem mocnym) É
&#202; &Ecirc; Capital E, circumflex accent (duże E z daszkiem) Ê
&#203; &Euml; Capital E, umlaut - dieresis (duże E z umlautem) Ë
&#204; &Igrave; Capital I, grave accent (duże I z akcentem słabym) Ì
&#205; &Iacute; Capital I, acute accent (duże I z akcentem mocnym) Í
&#206; &Icirc; Capital I, circumflex accent (duże I z daszkiem) Î
&#207; &Iuml; Capital I, umlaut - dieresis (duże I z umlautem) Ï
&#208; &ETH; Capital Eth, Icelandic (duże islandzkie eth) Ð
&#209; &Ntilde; Capital N, tilde (duże N z tyldą) Ñ
&#210; &Ograve; Capital O, grave accent (duże O z akcentem słabym) Ò
&#211; &Oacute Capital O, acute accent (duże O z akcentem mocnym) Ó
&#212; &Ocirc; Capital O, circumflex accent (duże O z daszkiem) Ô
&#213; &Otilde; Capital O, tilde (duże O z tyldą) Õ
&#214; &Ouml; Capital O, umlaut - dieresis (duże O z umlautem) Ö
&#215; &times; Multiply sign (znak iloczynu) ×
&#216; &Oslash; Capital O, slash (duże O z przekreśleniem) Ø
&#217; &Ugrave Capital U, grave accent (duże U z akcentem słabym) Ù
&#218; &Uacute; Capital U, acute accent (duże U z akcentem mocnym) Ú
&#219; &Ucirc; Capital U, circumflex accent (duże U z daszkiem) Û
&#220; &Uuml; Capital U, umlaut - dieresis (duże U z umlautem) Ü
&#221; &Yacute; Capital Y, acute accent (duże Y z akcentem mocnym) Ý
&#222; &THORN; Capital Thorn, Icelandic (duże islandzkie thorn) Þ
&#223; &szlig; Small sharp s, German sz ligature (niemiecka ligatura scharfes s) ß
&#224; &agrave; Small a, grave accent (małe a z akcentem słabym) à
&#225; &aacute; Small a, acute accent (małe a z akcentem mocnym) á
&#226; &acirc; Small a, circumflex accent (małe a z daszkiem) â
&#227; &atilde; Small a, tilde (małe a z tyldą) ã
&#228; &auml Small a, umlaut - dieresis (małe a z umlautem) ä
&#229; &aring; Small a, ring (małe a z kółkiem) å
&#230; &aelig; Small ae dipthong - ligature (mała ligatura ae) æ
&#231; &ccedil; Small c, cedilla (małe c z cedillą) ç
&#232; &egrave; Small e, grave accent (małe e z akcentem słabym) è
&#233; &eacute; Small e, acute accent (małe e z akcentem mocnym) é
&#234; &ecirc; Small e, circumflex accent (małe e z daszkiem) ê
&#235; &euml; Small e, umlaut - dieresis (małe e z umlautem) ë
&#236; &igrave; Small i, grave accent (małe i z akcentem słabym) ì
&#237; &iacute; Small i, acute accent (małe i z akcentem mocnym) í
&#238; &icirc; Small i, circumflex accent (małe i z daszkiem) î
&#239; &iuml; Small i, umlaut - dieresis (małe i z umlautem) ï
&#240; &eth; Small eth, Icelandic (małe islandzkie eth) ð
&#241; &ntilde; Small n, tilde (małe n z tyldą) ñ
&#242; &ograve; Small o, grave accent (małe o z akcentem słabym) ò
&#243; &oacute; Small o, acute accent (małe o z akcentem mocnym) ó
&#244; &ocirc; Small o, circumflex accent (małe o z daszkiem) ô
&#245; &otilde; Small o, tilde (małe o z tyldą) õ
&#246; &ouml; Small o, umlaut - dieresis (małe o z umlautem) ö
&#247; &divide; Division sign (znak ilorazu) ÷
&#248; &oslash; Small o, slash (małe o z przekreśleniem) ø
&#249; &ugrave; Small u, grave accent (małe u z akcentem słabym) ù
&#250; &uacute; Small u, acute accent (małe u z akcentem mocnym) ú
&#251; &ucirc; Small u, circumflex accent (małe u z daszkiem) û
&#252; &uuml; Small u, umlaut - dieresis (małe u z umlautem) ü
&#253; &yacute; Small y, acute accent (małe y z akcentem słabym) ý
&#254; &thorn; Small thorn, Icelandic (małe islandzkie thorn) þ
&#255; &yuml; Small y, umlaut - dieresis (małe y z umlautem) ÿ
&#338; &OElig; Latin Capital OE - ligature (duża łacińska ligatura OE) Œ
&#339; &oelig; Latin Small OE - ligature (mała łącińska ligatura oe) œ
&#352; &Scaron; Capital S with caron Š
&#353; &scaron; Small s with caron š
&#376; &Yuml; Capital Y with dieresis (duże Y z umlautem) Ÿ
&#710; &circ; Circumflex accent (akcent cyrkumfleksowy - daszek) ˆ
&#732; &tilde; Small tilde (tylda) ˜
&#8211; &ndash; En dash (półpauza)
&#8212; &mdash; Em dash (pauza - myślnik)
&#8216; &lsquo; Left single quotation mark (lewy apostrof drukarski)
&#8217; &rsquo; Right single quotation mark (prawy apostrof drukarski)
&#8218; &sbquo; Single low-9 quotation mark (przecinek)
&#8220; &ldquo; Left double quotation mark
&#8221; &rdquo; Right double quotation mark (prawy cudzysłów)
&#8222; &bdquo; Double low-9 quotation mark
&#8224; &dagger; Dagger (znak krzyżyka)
&#8225; &Dagger; Double Dagger (znak podwójnego krzyżyka)
&#8226; &bull; Bullet (kropka)
&#8230; &hellip; Horizontal ellipsis (wielokropek)
&#8240; &permil; Per mille (thousand) sign (promil)
&#8242; &prime; Minutes; Feet (Minuty; Stopy)
&#8243; &Prime; Seconds; Inches (Sekundy; Cale)
&#8249; &lsaquo; Single left-pointing angle quotation mark
&#8250; &rsaquo; Single right-pointing angle quotation mark
&#8254; &oline; Overline (Nadkreślenie)
&#8260; &frasl; Fraction slash (Ukośnik ułamkowy)
&#8364; &euro; Euro sign (znak Euro)
&#8482; &trade; Trademark (znak handlowy)

Źródło: Stephen Le Hunte, "HTML Reference Library 4", 1998, źródło tłumaczenia: Jennifer Niederest, "HTML Leksykon kieszonkowy", Helion 2000, tłum. Maciej

Komentarze do tej strony:
Komentarz pochodzi od Pretty, 14.04.2012, o 16:01 (UTC):
akhe vase in gushiye nidemunam che juri feed bezaram, vase hamin ziad va mikonam webloga ro. didam kesi comment nazashte yade ghadima oftadam o avval shodana zaheran farsiye in gushi ro dorost kardan kare man nist, felanam vaqt nemishe beram bedam dorostesh konan. dige ba in fonte ma kenar biain doctorDodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:

desing Webmaster-info

 
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=