Menu >> Strona Startowa
Witam... Gry |

Licznik

Zegar

Webmaster-info

Webmaster

Lista poleceń

Lista PoleceńStrona zawiera zwięzłe, formalne informacje o poleceniach języka HTML 4. Jej zadaniem jest podanie szybkiej informacji o konkretnych poleceniach, bez zbyt rozbudowanego komentarza - szersze opisy są zawarte na stronach kursu HTML.

 


<a> - kotwica
<abbr> - skrót
<acronym> - akronim
<address> - adres
<area> - obszar
<b> - pogrubienie czcionki
<base> - adres bazowy
<basefont> - czcionka bazowa
<bdo> - kierunek tekstu
<big> - zwiększenie czcionki
<blockquote> - cytat blokowy
<body> - ciało dokumentu
<br> - przełamanie wiersza
<button> - przycisk
<caption> - podpis tabeli
<center> - środkowanie
<cite> - cytat
<code> - czcionka kodu
<col> - kolumna
<colgroup> - grupa kolumn
<dd> - treść definicji
<del> - usunięty tekst
<dfn> - definicja
<div> - wycinek
<dl> - lista definicji
<dt> - hasło definicji
<em> - emfaza czcionki
<fieldset> - grupa elementów formularza
<font> - czcionka
<form> - formularz
<frame> - ramka
<frameset> - układ ramek
<head> - nagłówek dokumentu
<hr> - pozioma linia
<html> - szkielet dokumentu
<hx> - śródtytuły
<i> - pochylenie czcionki
<iframe> - pływająca ramka
<img> - ilustracja
<input> - pole formularza
<ins> - wstawiony tekst
<kbd> - czcionka z klawiatury
<label> - etykieta kontrolki formularza
<legend> - tytuł grupy elementów formularza
<li> - element wykazu
<link> - powiązanie dokumentu
<map> - mapa graficzna
<meta> - własności dokumentu
<noframes> - alternatywa ramek
<noscript> - alternatywa skryptu
<object> - obiekt multimedialny
<ol> - wykaz uporządkowany
<optgroup> - grupowanie opcji w formularzu
<option> - opcja w formularzu
<p> - akapit
<param> - parametr obiektu
<pre> - blok preformatowany
<q> - cytat w wierszu
<s> - czcionka przekreślona
<samp> - czcionka przykładu
<script> - definicja skryptu
<select> - rozwijane pole formularza
<small> - zmniejszenie czcionki
<span> - blok liniowy
<strike> - czcionka przekreślona
<strong> - silne wyróżnienie czcionki
<style> - styl
<sub> - indeks dolny czcionki
<sup> - indeks górny czcionki
<table> - tabela
<tbody> - ciało tabeli
<td> - komórka tabeli
<textarea> - pole tekstowe formularza
<tfoot> - stopka tabeli
<th> - nagłówek kolumny tabeli
<thead> - nagłówek tabeli
<title> - tytuł dokumentu
<tr> - wiersz tabeli
<tt> - czcionka "maszynowa"
<u> - podkreślenie czcionki
<ul> - wykaz nieuporządkowany
<var> - nazwa zmiennej
<!DOCTYPE> - standard języka dokumentu

Kingdom Rush
Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:

desing Webmaster-info

 
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=